Nyt forretningsområde skal øge skolernes succes med data

Læsetid: 4 minutter
Anvendelsen af teknologier og systemer på skoleområdet er under konstant udvikling. Det skaber mere komplekse data og stiller større krav til skolernes kompetencer

Abonner på viden om data og effektmåling

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

Skolernes arbejde med data har over en årrække udviklet sig eksponentielt. Ud over at anvendelsen af teknologier og systemer på skoleområdet har været under konstant udvikling, så bliver data, KPI’er og anden dokumentation på skoledrift i stigende grad efterspurgt. Det sætter et pres og en øget kompleksitet på de medarbejdere der skal bruge informationen, samt de medarbejdere der er ansvarlig for at fremskaffe den.

Brugen af data kræver kompetencer

Det er et stort arbejde for skolerne at sætte datamodeller, visualiseringer og rapporter op, samt at sikre grundlæggende validitet og reliabilitet om tallene. Oftest er rapporteringen på skolerne styret af en manuel proces med dataudtræk i CSV-filer, hvorefter der pivoteres i Excel efter bedste evne. Et manuelt stykke arbejde, som kræver tid, ressourcer og de rigtige kompetencer. I værste tilfælde kan de data der præsenteres, og den virkelighed de illustrerer, grundet tiden det tager at behandle dem, være forældede før de kan bringes til handling af ledelsen.

Den manuelle proces skaber oftest fleres spørgsmål end svar og ude på skolerne hører man ofte:

  • Hvor har du trukket de tal fra?
  • Er du sikker på, at tallene er rigtige?
  • Hvilken periode snakker vi om?
  • Jeg tror, vi bliver nødt til at tjekke, om tallene er trukket korrekt
  • Hvorfor er vores tal ikke ens?

Arbejdet med data, rapportering og datadrevet ledelse på en uddannelsesinstitution stiller ekstremt store krav til de kompetencer som skolerne skal besidde. Det omfatter både den datatekniske forståelse, systemetablering, datamodellering og visualisering. Særligt handler det dog om de organisatoriske kompetencer der skal til for at data skal skabe værdi på et strategisk niveau med handleplaner og udvikling helt ud i klasseværelserne.

Komplekst data kan skabe forvirring

Den store mængde data der genereres, har et stort potentiale for at give medarbejdere muligheden for at få et overblik, se helheder, dokumentere værdi, understøtte strategi og udvikling, samt igangsætte og vurdere handlingsplaner. Dataene har ligeledes en risiko for at skabe frustration, usikkerheder, forvirring og splid. Det sidste bliver desværre ofte resultatet på en række områder, da skolerne i flere tilfælde håndterer rapportering manuelt.

Vi har derfor mødt flere kunder, som har svært ved at finde frem til det rigtige tal f.eks. for deres indgåede uddannelsesaftaler, fraværsstatistik, antallet af nuværende elever, aktivitetsindberetninger mm.

Rejsen mod datadrevet skoleledelse

Rejsen mod datadrevet ledelse handler om at etablere viden ud fra data, som kan generere nye værdifulde handlinger. Det er rejsen mod at skabe viden, som effektivt kan omdannes i praksis.

For at man i arbejdet med data kan flytte sig på et hvilket som helst givent område, skal skolen arbejde sig op ad ”data-trappen”.

For at skabe et godt fundament for datadrevet ledelse på en uddannelsesinstitution er første trin at kunne danne sig et overblik over sine data.

Overblikket over skolens tal og statistikker muliggør, at ledelsen kan gå i kast med trin to, som er at forstå kausaliteten mellem tal og statistikker sammenholdt med handlinger.

Det danner grundlaget for, at skolens ledelse kan påbegynde tredje trin, som er at ”forecaste”. Her er ledelsen i stand til at kunne forudsige fremtidige resultater på baggrund af historiske data og en dybere forståelse mellem handlinger og resultater.

I det sidste trin bliver skolen i stand til at udarbejde strategi og handlingsplaner med afsæt i skolens dataforståelse. Det er på dette trin, at skolens ledelse bliver i stand til at opstille mål og aktiviteter frem mod ønskede resultater.

Edura flytter skolerne fra manuelt dataarbejde til automatiseret overblik

En af de største udfordringer er at skabe en fælles ”sandhed” i data og rapporteringen. Her er udgangspunktet at flytte sig fra de manuelle arbejdsgange med data, og i stedet skabe en fælles indgang som kan understøtte skolens rapporteringsbehov.

Edura skaber og gennemfører rejsen for skolerne med udgangspunkt i data. Vi har med mange års erfaring inden for teknologi på skoleområdet skabt en dyb forståelse for de problemstillinger og behov der har manifesteret sig. I alt fra strategi-arbejdet med dataunderstøttelse til den organisatoriske del af arbejdet med data og rapportering i en skolekontekst.

Vores filosofi; start småt

I Edura tror vi på, at arbejdet med data og visualiseringer skal være ukompliceret og hurtigt. Derfor er vi fortalere for at starte med små løsninger og datavisualiseringer, som hurtigt kan understøtte skoledrift og skabe forandringer fremfor at skulle etablere gigantiske centrale dataprojekter, som de færreste skoler alligevel har råd eller overskud til at implementere og vedligeholde.

Samtidig er tanken om, at man først kan igangsætte dataprojekter, ’når der er styr på data’ en forældet logik, da data er en bevægende masse, som man nok aldrig helt forstår alligevel. Det vigtige er ikke at forstå alle data, men derimod at forstå de væsentligste data og hvad de betyder.

Den vigtigste datadisciplin for os, er at skabe konsensus om data og give skolens forskellige interessenter adgang til automatiserede dataopstillinger. En stor begrænsning for mange skoler er, at man ofte er afhængig af en eller flere personer, som skal ”trække” og opstille data til andre. Det medfører en betydelig flaskehals og en usikkerhed, som man kan undgå ved at åbne op for automatiserede dashboards til skolernes brugere.

Hvilke data skal vi starte med?

Det er et oplagt spørgsmål. Der er jo mange kilder til data via skolernes mange systemer. Hvilke skaber værdi? Hvordan kan vi krydse data fra vores databaser? Hvordan understøtter det skolens overordnede strategi? Hvordan understøtter det vores pædagogisk/didaktiske kerneprincipper? Hvordan kan vi dokumentere om vi gør vores arbejde godt?

Det væsentligste er at have fokus og energi på det vigtigste først. Læs mere om hvilke ydelser vi kan tilbyde din uddannelsesinstitution her. Kontakt også gerne Jonathan Garner for at få en snak om, hvordan jeres data kan understøtte jeres kerneopgaver.

Andre relevante artikler om Data & Effektmåling

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.