Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse

Læsetid: 4 minutter
Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse

Abonner på viden om trivsel og fastholdelse

Tilmeld dig og få gratis adgang til alle vores fremtidige udgivelser om digitalisering og optimering af uddannelsessektoren.

En analyse på baggrund af ønsket om øget gennemførelse, som beskrevet i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015, viser en stigning i antallet af praktikpladser i tre af de største erhvervsuddannelsesinstitutioner i Danmark

I august 2015 trådte en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft med henblik på at øge antallet af ansøgninger direkte efter 9. eller 10. klasse, øge gennemførslen, forbedre elevernes dygtighed samt styrke tilliden og trivslen på erhvervsskolerne.

For at understøtte den enkelte skoles arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens mål,  skal alle erhvervsskoler i Danmark hvert år, ifølge bekendtgørelsens §7 stk. 4 om erhvervsuddannelser, udarbejde en opfølgningsplan som bl.a. består af en handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplanens indhold

1.    Klare mål

Den enkelte skole skal systematisk følge udviklingen i egne mål og resultater med udgangspunkt i data fra Datavarehuset. Denne dataindsamling skal bidrage  til at opfylde målene i erhvervsuddannelsesreformen, øge elevens læring og forbedre kvaliteten i undervisningen.

2.    Fælles didaktisk og pædagogisk kvalitet

Den enkelte skole skal udvælge elementer samt metoder fra sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, som skolen skal sætte særligt fokus på at omsætte til praksis i handlingsplanens indeværende år. Derudover skal der gøres nogle overvejelser om hvilke forandringer, der forventes opnået, og yderligere hvordan der fra ledelsens side af kan blive fulgt op på, at det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning.

3.    Det praktikopsøgende arbejde

Den enkelte skole skal sikre en udvikling i det praktikopsøgende arbejde. Dette skal opnås ved,  med udgangspunkt i en manualskabelon, at vurdere udviklingen i resultater fra de tidligere år, fastsætte nye resultatmål for det praktikopsøgende arbejde og beskrive nye initiativer, som vil stå i relation til resultatmålet.

Der skal yderligere laves en beskrivelse af det praktikopsøgende arbejde til erhvervsskolerne, som skal bestå af:

 • Udfordringer: Hvilke særlige udfordringer retter de forskellige indsatser sig mod?
 • Målgruppen: Hvem retter jeres indsatser sig særligt mod? (fx segmentering af virksomheder og elevgrupper)
 • Tilrettelæggelse: Hvordan tilrettelægger I jeres praktikpladsopsøgende arbejde? (fx strategi for at undgå ikke-besatte praktikpladser)
 • Koordinering: Hvordan koordinerer I jeres indsats og får overblik over ledige praktikpladser? (fx koordinering med andre erhvervsskoler, faglige udvalg mv.)
 • Forankring: Hvordan er jeres opsøgende arbejde forankret, og hvilken rolle har jeres eventuelle praktikcenter/de praktikcentre i samarbejder med i det opsøgende arbejde?
 • Forventede resultater: Hvilke konkrete resultater forventer I at opnå med indsatserne på området, og hvorfor forventer I, at den enkelte indsats vil virke?
 • Evaluering og opfølgning: Hvordan vil I evaluere og følge op på, om indsatsen har den forventede virkning?
4.    Årlige temaer

Til sidst kan den enkelte skole udvælge en eller flere specifikke strategiske indsatsområder, som den ønsker at gå særligt i dybden med. Det kunne eksempelvis være at afholde status og afrapportering på dele af reformimplementeringen.

Reformen og dens effekt

Siden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft, har flere erhvervsuddannelsesinstitutioner leveret flotte resultater, især med henblik på at øge antallet af praktikaftaler, hvilket potentielt set kan sikre, at flere elever gennemfører deres erhvervsuddannelse. Med en forventning om mellem 8.000 til 10.000 nye praktikaftaler inden 2025 har erhvervsuddannelsesinstitutioner på landsplan allerede i 2018 skabt 2.800 nye aftaler svarende til 28% af det samlede mål.

Der skelnes dog ikke mellem korte og ordinære/lange uddannelsesaftaler fra Undervisningsministeriets side, og det kan derfor påpeges, at omtrent 47% af de indgåede uddannelsesaftaler er korte.

Analyse af det praktikopsøgende arbejde

Det praktikopsøgende arbejde vil dernæst blive analyseret med udgangspunkt i tre af de største erhvervsuddannelsesinstitutioner i Danmark: Technical Education Copenhagen (TEC), TECHCOLLEGE og NEXT Uddannelse København. Analysen vil dykke ned i de tre uddannelsesinstitutioners resultater for det praktikopsøgende arbejde i årene 2016-2017/18 samt undersøge deres initiativer, indsatser og mål for 2019. Der vil i analysen kun blive taget udgangspunkt i elevstatus 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2, som varer 20 uger på alle uddannelser.

Resultater for det praktikopsøgende arbejde

Der har fælles for de tre institutioner været en gennemgående positiv udvikling i det samlede praktikopsøgende arbejde. Data for elever 3 måneder efter afsluttet grundforløb i 2017 viser, at der på landsplan er en andel på 51%, der allerede er i aftale, mens 13% er i skolepraktik. Der er dog i samme år 35% af eleverne, som ikke er i hovedforløb, hvoraf 33% ikke er praktiksøgende.

Ser man isoleret set på de tre uddannelsesinstitutioner i forhold til det landsdækkende gennemsnit, leverer specielt TECHCOLLEGE og TEC flotte resultater. TECHCOLLEGE havde en andel på 50% af sine elever i en praktikaftale i 2016 og hele 58% året efter i 2017. TEC har også været særdeles aktive med en stigning fra 47% til 53% i årene 2016-2017/18. NEXT ligger omvendt et stykke under landsplan med 42% af sine elever i en praktikaftale, men har dog stadig haft en positiv udvikling i årene 2016-2017/18. De høje procentmæssige stigninger hos TECHCOLLEGE og TEC skyldes bl.a., at der i perioden er sket en betydelig stigning af elever på hovedforløbet.

Det er derfor tydeligt at se, at der er blevet sat skub i det praktikopsøgende arbejde, da langt flere elever end tidligere kan kategoriseres som ”Ikke praktiksøgende”, mens der ses en langt større overgang af elever til hovedforløbet.

Mål for det praktikopsøgende arbejde i 2019

Der er ingen tvivl om, at de tre uddannelsesinstitutioner ønsker at øge antallet af elever med en uddannelsesaftale i 2019. Man kan dog sige at TEC, til forskel for TECHCOLLEGE og NEXT, har langt mere ambitiøse mål for det praktikopsøgende arbejde. TEC har et mål om at have 65% af de elever, der allerede er i gang med et hovedforløb i en uddannelsesaftale ultimo 2019. Det er en stigning på 12% procentpoint fra året 2017/18.

Ser man på TECHCOLLEGE og NEXT er resultatmålet for 2019 en mere realistisk stigning på mellem 2-3 procentpoint ultimo 2019.

Initiativer og indsatser for det praktikopsøgende arbejde

TEC, TECHCOLLEGE og NEXT er generelt set meget enige om, hvilke indsatser der skal til for at imødekomme deres resultatmål om at skabe flere uddannelsesaftaler i 2019. Det drejer sig bl.a. om at:

 • Man vil erstatte korte aftaler med ordinære uddannelsesaftaler i samarbejde med virksomhederne
 • Der skal aktivt arbejdes mod at få nedbragt den tid hvor elever ikke er i skolepraktik
 • Øge antallet af elever der er praktikpladssøgende
 • Der skal sættes fokus på elevernes uddannelsesparathed såvel som arbejdsmarkedsparathed allerede i grundforløbene
 • Eleverne skal trænes i at skrive CV og dét at sælge sig selv i ansøgninger og samtaler

Udover disse vil andre tiltag også blive taget i brug. Hos NEXT forventer man at indføre et nyt og moderne CRM-system pr. 1. august til afløsning af det eksisterende Praktik+. Det skal professionalisere og effektivisere konsulenternes arbejde i relationssalg og det praktikopsøgende arbejde. TEC gjorde det samme i 2018, hvor man gennem et nyt CRM-system automatiserede og intensiverede det praktikpladsopsøgende arbejde.

TEC og NEXT har bl.a. indgået i strategiske partnerskaber sammen med Knord og Esnord og Region Hovedstaden med det formål at oprette flest mulige uddannelsesaftaler i samarbejde med virksomhederne.

Andre relevante artikler om Trivsel & Fastholdelse

Vil du forrest i køen når vi deler ny viden?

Over 600 læser allerede med når vi deler viden om vores arbejde med uddannelsessektoren

Ved tilmelding accepterer du behandling af dine data. Du kan altid framelde dig.